English Czech German
| Domů | Naše Auta | Nejlepší Ceny | Podmínky | Typy na Výlety | Naše Sídlo | Rezervace Formulář |
 

Půjčovní řád

I.   Obecné podmínky

a) Auto si smí půjčit a řídit jen osoba s minimální praxí 1 rok v  řízení  auta. Každý řidič musí být uveden v nájemní smlouvě. Při neoprávněném zapůjčení auta jiné osobě a vzniku škody je nájemce povinen škodu v plné výši uhradit.

b) Nájemce, se kterým byla sepsána smlouva, zodpovídá i za škody způsobené dalšími řidiči, uvedenými ve smlouvě.

c) Jízda do jiných zemí mimo ČR je dovolena jen za poplatek a s písemným souhlasem pronajímatele - výše poplatku je smluvní.

d) Auto je nájemci předáváno se všemi provozními náplněmi, povinnou výbavou, čisté a v dobrém technickém stavu. Veškeré připomínky týkající se pronajatého auta musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí auta.

e) Poškození karoserie auta je vyobrazeno v „Kartě stavu auta“, s níž je nájemce při předání auta seznámen a s jejím souhlasem souhlasí svým podpisem.

f) Výpůjční doba končí předáním auta a klíčů od auta půjčovně (tj. nekončí pouze odstavením auta v případě poruchy, havárie či jiné okolnosti).

g) Záloha na spoluúčast při škodní události je složena jako jistina a nájemce souhlasí s tím, že bude použita na odstranění škody na autě (včetně GPS) jím způsobených a zaviněných a to v odpovídající výši specifikované v bodech I - V.

 

II.  Povinnosti nájemce 

a) Při jakékoliv nehodě nebo škodě na autě a také při závadě na autě, či podezření ze závady  zjištěné během jízdy je řidič povinen zastavit auto, informovat autopůjčovnu  a řídit se jejími pokyny. V opačném případě se vystavuje nebezpečí finanční spoluúčasti jako při zaviněné škodě na autě.

   Pokud nájemci není výslovně povoleno od zaměstnance autopůjčovny, nemá povoleno sám auto opravit nebo dát auto do servisu.

b) Nájemce je povinen při nehodě nebo odcizení auta bezodkladně událost nahlásit autopůjčovně a přivolat policii příslušnou dle státu ve kterém se nachází a sepsat protokol o události (vyžádat si kopii zápisu a předat ji pronajímateli). V případě nenahlášení policii a nedodání kopie hlášenky od policie se vystavuje nebezpečí uhrazení celé vzniklé škody.

c) Nezaviněné nehoda či škoda na autě je bez spoluúčasti, pokud nájemce buď:

    a. přivolá Policii a převezme od ní policejní protokol s uvedením totožnosti viníka a předá ho pronajímateli  

    b. sepíše s viníkem formulář „Prohlášení o zavinění..“ jež je v odkládací schránce auta a podepsané viníkem ho odevzdá pronajímateli.

d) Při zaviněné nehodě a škodě, nebo v případě škody na autě, kdy není známa totožnost viníka, hradí nájemce podíl na škodě, maximálně však do výše spoluúčasti, tj. do 10000 Kč (Skoda Fabia, Chevrolet Aveo) nebo do 15000 Kč (Skoda Octavia, Chevrolet EPICA, VW Passat, VW Golf ).

e) Odtahovou službu v případě zaviněné nehody či zaviněné závady hradí nájemce.

f) Nájemce hradí škodu způsobenou nesprávným řazením až do výše spoluúčasti

g) Auto nesmí nájemce používat ke zkušebním nebo sportovním účelům, či na neschválené komunikaci. Nájemce hradí všechny škody, které vznikly užíváním auta v rozporu s obvyklým způsobem. 

h) Povinností nájemce je používat zabezpečovací zařízení proti odcizení auta

i) Při dlouhodobém zapůjčení se nájemce zavazuje vždy do 30 dnů přistavit auto půjčovně na pravidelnou prohlídku a údržbu.

j) Nájemce odpovídá i za škody jím zaviněných které nenahlásil a byli zjištěny až po vrácení auta

k) Nájemce se zavazuje dodržovat pravidla silničnho provozu v dané zemi. V případě porušení předpisů a udělení oprávněným orgánem pokuty za rychlou jízdu, špatné parkování apd. se zavazuje tuto pokutu autopůjčovně dodatečně uhradit v plné výši plus poplatky s tím spojené a souhlasí s tím že si autopůjčovna může tuto částku strhnout z jeho kreditní karty.

 

III.  Povinnosti pronajímatele

a) Zdarma v ceně pronájmu je dálniční el. známka pro ČR a autoradio.

b) Zdarma v ceně pronájmu jsou silniční služby (asistenční služba, náhradní auto, odtah auta) dodržuje-li nájemce půjčovní řád. U zaviněné nehody nebo škody způsobené nesprávným užíváním auta tyto služby hradí nájemce.

c) Pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zdarma odstraňovat závady na autě bránící jeho užívání, které nezpůsobil nájemce (neplatí tedy pro škody způsobené na pneumatikách, výměnu žárovek, spálenou spojku způsobenou nesprávným řazením apod. – tyto škody hradí nájemce).

d) V případě poruchy, kterou nelze opravit na místě či nehody poskytne náhradní auto za předpokladu neporušení povinností dle bodu I. – V.

e) Nelze-li dodat nájemci požadované auto, vyhrazuje si pronajímatel právo dodat nájemci auto srovnatelné.

f) Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem auta osobě, u níž má pochybnost o jejích schopnostech či úmyslu dodržet podmínky smlouvy.

h) Pronajímatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstoupit i od již potvrzené objednávky.

 

 IV. Ochrana osobních údajů

    Nájemce souhlasí s tím, aby si pronajímatel pořídil kopie jím předkládaných dokladů a používal je za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud k tomu je  nebo bude pronajímatel povinen podle zákona (údaje o řidiči auta v době spáchání přestupku nebo trestného činu s autem) anebo pro účely řešení škodní či pojistné události na autě.

 

V.  Poplatky

a) Za vrácení neumytého auta zvenku 200 Kč.

b) Za poškození interiéru (čalounění, sedačky), či velké znečištění (např. od psa) až do výše 4500 Kč.  

c) Za ztrátu dokladu od auta (ORV-osvědčení o registraci auta) je poplatek 1000 Kč.

d) Za ztrátu klíčů od auta je poplatek až do výše 7000 Kč.

e) Auto se vrací s objemem pohonných hmot s jakým bylo vypůjčeno. Jinak bude účtováno doplnění za poplatek 300 Kč + aktuální cena chybějících pohonných hmot.

f) Při pozdním placení je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení.

g) Vrátí-li nájemce auto před datem vrácení uvedeného ve smlouvě, má nájemce právo na vrácení poloviny zbývajícího půjčovného.

h) V případě odcizení auta se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast ve výši dle bodu II.d.

i) V případě porušení bodu I.c) tj. výjezd auta do nepovolených států je poplatek 5000 Kc plus další výdaje s tím spojené.